Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. W przypadku tej formy rozliczania się przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu. W tej sytuacji nie mają oni możliwości pomniejszenia podatku o koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcami, którzy mogą korzystać z tej formy opodatkowania są osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie indywidualnej bądź spółki osobowej.

Chęć rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w momencie zakładania działalności w specjalnym pisemnym oświadczeniu lub we wniosku CEIDG. Jeśli jednak chcesz przejść na ryczałt już w trakcie prowadzenia działalności, zgłoszenie należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego.

Kto nie może korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Według ustawy nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z rozliczania się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyklucza z tego grona osoby:

Możliwość rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego może odebrać też historia podatnika lub jego wspólników. Jeśli podatnik w danym roku podatkowym zmienił działalność:

a przynajmniej jedno z małżonków przed zmianą rozliczało się na zasadach ogólnych, to nie będą mogli skorzystać z możliwości rozliczania się w formie ryczałtu.

Nie można rozliczyć się w formie ryczałtu, jeśli rozpoczyna się prowadzenie działalności i w jej ramach wykonywane będą prace na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Limity w ryczałcie ewidencjonowanym

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który che rozliczać się w formie ryczałtu, musisz pamiętać o obowiązujących Cię limitach. Możesz korzystać z ryczałtu, o ile w poprzednim roku:

lub

Jeśli dopiero rozpoczynasz prowadzenie swojej działalności gospodarczej i nie korzystałeś z karty podatkowej, możesz decydować się na ryczałt i nie musisz wracać uwagi na limit. W skrócie, jeśli w pierwszym roku działalności przekroczysz tę kwotę, nie tracisz prawa do rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Jednak w kolejnych latach już jesteś zobowiązany go przestrzegać.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Wysokość stawki podatku dochodowego przy rozliczaniu się w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest różna i może wynosić 17%, 15%, 14%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5% 3%, 2%. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (sejm.gov.pl)) To, jaka stawka będzie obowiązywała Twoją firmę, jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Od 1 stycznia 2023 roku przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu będą mieli nowy obowiązek. Polega on na przesyłaniu do Urzędu Skarbowego pocztą elektroniczną wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych WNiP. Będzie to trzeba zrobić do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu lub kwartale, nawet w przypadku braku uzyskania przychodu w tym okresie. Dokument za grudzień lub kwartał IV będzie trzeba wysłać do końca lutego roku następnego. Dotyczyć to będzie wszystkich, którzy prowadzą taką ewidencję.

W styczniu wejdzie też przepis, zgodnie z którym Minister Finansów może poszerzyć zakres informacji, jakie podatnik musi przekazać w ewidencji lub wykazie środków trwałych i WNiP. Określi też podmioty, które są z tego obowiązku zwolnione.'

W przypadku opłacania podatku miesięcznie stan majątku w ewidencji/wykazie będzie wykazywany na ostatni dzień rozliczanego miesiąca. Gdy podatnik opłaca podatek kwartalnie stan w ewidencji/wykazie musi wykazywać na ostatni dzień kwartału, za który jest rozliczany.

Jeśli jesteś zainteresowany rozliczaniem się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego lub chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do kontaktu. Możemy też zająć się całościową obsługą rachunkowo – księgową Twojego biznesu.

Sprawdź także: